Regjeringen rydder opp


Skrevet 31.05.14 kl 03:26 - av: Thomas Ramm

Regjeringen sender ut forslag til nytt parkeringsregelverk

– Vi ønsker ryddige forhold i parkeringsbransjen, og foreslår nå et felles parkeringsregelverk. Nå skal de som bøtelegges få en klagemulighet, og vi vil danne et tilsynsorgan for parkeringsselskapene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Tre satser

Det foreslås tre ulike satser som reaksjon for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner vil gjelde for mindre overtredelser, som å ikke trekke parkeringsbillett ved gratis parkering, eller å feilparkere på kunde- og gjesteparkering. Normal sats for en parkeringsovertredelse vil være 600 kroner. Det er i tillegg foreslått en høy sats på 900 kroner for feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Les: 1 av 10 p-bøter er feil.

 

Felles skilt og vilkår

Det foreslås ett felles skilt for all parkering og felles vilkår for de som parkerer. Noen typiske tilfeller som nå foreslås regulert er:

● Billetten er synlig, men snudd: Sanksjonen på 300 kroner faller bort hvis bilføreren kan vise kvittering i ettertid.

● Billetten er ikke synlig, men vises i ettertid: Sanksjonen faller bort hvis bilføreren kan dokumentere at parkeringen er betalt av vedkommende i det aktuelle tidsrommet.

● Parkeringsautomaten er i ustand: Bilføreren skal i slike tilfeller undersøke om det finnes alternativ betaling i nærheten og opplyse om feilen innenfor frontruten.

● Betaling til feil automat: Hvis bilføreren har vært normalt observant, skal det ikke gis sanksjon.

● Parkeringskunder vil få en frist på fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt. I dagens regelverk er det ingen slik frist.

 

- Vi har sett en del unødvendige konfliktsituasjoner mellom kunder og parkeringsvakter, for eksempel hvis parkeringsbilletten er utløpt med to minutter, og du får kontrollavgift. Vi mener regelverket har vært for firkantet og legger derfor nå opp til mer kundevennlighet, sier Solvik-Olsen. Blant annet vil det også bli lagt opp til bruk av tidsmessige betalingsløsninger.

Les: 1 av 10 p-bøter er feil.

 

Tilsyn og klagenemnd

Statens vegvesen, ved regionvegkontorene, er foreslått som tilsynsmyndighet for regelverket. I tillegg er det foreslått en egen uavhengig klagenemnd for de parkerende. Nemndas avgjørelser vil bli endelige, om de ikke bringes inn for domstolene. Hvis parkeringsselskapene bryter regelverket, kan regionvegkontoret benytte sanksjoner som pålegg om retting, tvangsmulkt og ”avskilting” av parkeringsområder.

 

Krav til parkeringsselskapene

Det foreslås krav til meldeplikt for parkeringsvirksomhet samt opplæring, uniformering og legitimasjon av parkeringsvaktene. Det foreslås også forbud mot provisjonsavlønning av parkeringsvaktene.

- Vi har sett mange eksempler på uryddig oppførsel av parkeringsvakter. Felles krav til alle parkeringsselskapene vil sikre ryddige forhold i hele bransjen.

Les: 1 av 10 p-bøter er feil.

 

Strengere krav til fjerning av kjøretøy

I det nye forslaget vil det være strengere krav til fjerning av kjøretøy. Det er bare i tilfeller der biler er parkert ulovlig og er til hinder, at det kan være aktuelt å fjerne bilen. I slike tilfeller skal eier først varsles slik at han eller hun får mulighet til å flytte bilen. Hvis parkeringsselskapet ikke lykkes i å kontakte eier, kan fjerning av bilen bli nødvendig.

 

Betalingsfritak for forflytningshemmede og for el- og hydrogenbiler

Dagens ordning med betalingsfritak for både forflytningshemmede med parkeringstillatelse og for el- og hydrogenbiler, blir videreført på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. Det foreslås ikke å innføre slike betalingsfritak på private parkeringsplasser.

 

1 av 10 p-bøter er feil!

Dette kom ut en uke etter vi avslørte at hver 10. parkeringsbot er feil og alle juksemetodene til parkeringsbransjen! Se de vanligste luretriksene til parkeringsbransjen her.

Via Regjeringen.


5 siste kontroller

ipv6 ready